PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ
PROVOZOVATELE STRÁNEK

Datum účinnosti: 20.3.2024 

Obecná ustanovení 

Toto právní prohlášení obsahuje podmínky užívání (dále jen "podmínky") internetových stránek www.projekt360.eu (dále jen "Internetové stránky"). 

Tímto žádáme všechny osoby navštěvující internetové stránky, kteří se s těmito podmínkami dosud neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání těchto stránek. Vztah mezi uživatelem a provozovatelem se řídí těmito podmínkami. Užíváním internetových stránek s těmito podmínkami souhlasíte. 

Provozovatelem internetových stránek je: Bronislav Indra, sídlem: Sadová 1479, Uherské Hradiště – Mařatice, PSČ 686 05. IČ: 60565721, DIČ: CZ7008274614. (dále jen "Provozovatel"). 

Prohlášení a pravidla na ochranu osobních údajů 

Se všemi osobními údaji poskytnutými provozovateli při používání Internetových stránek bude nakládáno v souladu s Prohlášením na ochranu osobních údajů na Internetových stránkách. Všechny informace poskytnuté provozovateli prostřednictvím používání Internetových stránek musejí být správné, úplné a aktuální. Pokud máme důvod se domnívat, že byly poskytnuty nesprávné, neúplné a neaktuální informace, přístup na Internetové stránky může být omezen nebo blokován. 

Omezení a vyloučení odpovědnosti 

V rozsahu povoleném platným právem nenese provozovatel žádnou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody jakékoli povahy, včetně zejména škod na majetku, ztráty užívání, ztrát při podnikání, ekonomických ztrát, ztrát dat nebo ušlého zisku, vzniklých v souvislosti s vaším užíváním Internetových stránek či jejich obsahu nebo přístupu na Internetové stránky či k jejich obsahu nebo neschopnosti užívat Internetové stránky či jejich obsah nebo připojit se na Internetové stránky nebo k jejich obsahu nebo v souvislosti s tím. Veškeré materiály umístěné na internetových stránkách slouží pouze pro informační účely a při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením odpovídající péče. 

Materiály publikované na Internetových stránkách nenahrazují kvalifikovanou právní pomoc. Berte prosím na vědomí, že pro správné užití materiálů je potřeba tyto náležitě upravit dle konkrétních potřeb dané situace. Provozovatel doporučuje používat materiály po předchozím posouzení kvalifikovanou osobou s právnickým vzděláním, a to za účelem předejití vzniku škody. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku nebo v souvislosti s nesprávným užitím nebo úpravou vzoru. Užitím materiálů publikovaných na Internetové stránce je na vlastní odpovědnost uživatele. Ust. § 2950 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije. 

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek, neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek a jejich obsahu a dále neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou z důvodu jejich částečné či úplné nefunkčnosti či nemožnosti připojení k internetovým stránkám. Využití jakýchkoliv informací na internetových stránkách je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti daného uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv materiálů zveřejněných na internetových stránkách bez předchozího upozornění. 

Provozovatel neodpovídá za obsah cizích internetových stránek, které jsou přístupné prostřednictvím internetových stránek ani za cizí internetové stránky, ze kterých je možné se připojit na internetové stránky provozovatele. 

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek. 

Provozovatel neodpovídá za správnost překladů obsahu internetových stránek, ačkoliv usiluje o co nejlepší přesnost překládaných materiálů. 

Omezení nebo blokování přístupu na Internetové stránky z důvodů porušení Podmínek používání Internetových stránek 

V případě porušení těchto Podmínek používání Internetových stránek, zejména v případě použití Internetových stránek nebo jednotlivých prvků Internetových stránek k jinému než jejich zamýšlenému použití, může být přístup na Internetové stránky omezen nebo blokován. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu částečně nebo zcela změnit, blokovat nebo zastavit Internetové stránky nebo jejich obsah. 

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich uveřejnění na internetových stránkách. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto internetové stránky a nadále je nepoužívejte.